این پرچم خوبیست، ولی پرچم من نیست

این مباحث مربوط یه تصمیات دولتهاست، دولتهای ملی. افراد خودشان را خسته نکنند بهتر است! ولی تا آن زمانی که دولتی بنام دولت آزربایجان در ایران بپا نشده هر کسی هر آرزویی دارد البته می تواند به زبان بیاورد. حالا بگذریم از اینکه مبنا بر این باشد که ایران سرزمین تورکها بوده !(حتی پیش از آنکه اقوام دیگری همچون فارسها به این جلگه قدم  بگذارنذ)، هست و خواهد بود… !!